Office 10, Level 1, Sharjah Media City, Sharjah, UAE | PO BOX 515000